GodHeeftULief

1. EERSTE WET

GOD HEEFT U LIEF EN HEEFT EEN PLAN MET UW LEVEN.

(De aangehaalde teksten uit de Bijbel kunt u het best nog eens in hun verband nalezen.)

GODS LIEFDE
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe"
(Johannes 3:16).

GODS PLAN
Jezus zei: "Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed " (een leven met inhoud en doel) (Johannes 10:10).

Hoe komt het dat de meeste mensen dit leven in overvloed niet kennen?


2. TWEEDE WET

DOORDAT DE MENS ZONDIG IS, HEEFT HIJ HET KONTAKT MET GOD VERLOREN. DAARDOOR KAN HIJ GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET ZIJN LEVEN NIET KENNEN EN BELEVEN.


DE MENS IS ZONDIG
"Want allen hebben gezondigd en derven (missen) de heerlijkheid Gods" (Romeinen 3:23). De mensen werden als vrienden van God geschapen. Maar wij volgden liever onze eigen weg en wilden niet afhankelijk van Hem zijn. Daardoor werd het kontakt met God verbroken. Die eigenzinnigheid - de Bijbel noemt het zonde - wordt gekenmerkt door aktief verzet of passieve onverschilligheid.

ZONDER GOD
"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood" (geestelijk gescheiden zijn van God) (Romeinen 6:23).

[LAW 2 DIAGRAM]


God is heilig en de mens is zondig. God en mens zijn door een grote kloof van elkaargescheiden. Veel mensen proberen steeds door eigen prestaties (zoals: zo goed mogelijk leven, ieder het zijne geven en allerlei levensbeschouwingen) God te bereiken en het overvloedige leven te vinden.

De derde wet geeft ons de enige mogelijkheid de kloof te overbruggen . . .


3. DERDE WET


JEZUS CHRISTUS IS GODS ENIGE ANTWOORD OP HET PROBLEEM VAN DE ZONDE. DOOR HEM KUNT U GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET UW LEVEN LEREN KENNEN EN BELEVEN.


HIJ STIERF VOOR ONS
"God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is" (Romeinen 5:8).

HIJ STOND OP UIT DE DOOD
"Christus is gestorven voor onze zonden . . . Hij is begraven en ten derde dage opgewekt, naar de schriften, en Hij is verschenen aan C�phas, daarna aan de twaalven. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd . . ."

(1 Corinthi�rs 15:3-6).


HIJ IS DE ENIGE WEG
Jezus zei: "Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6).

[LAW 3 DIAGRAM]


God heeft de kloof die ons van Hem scheidt, overbrugd door Zijn Zoon, Jezus Christus, te zenden om in onze plaats te sterven aan het kruis.

Dat u dit allemaal weet, is niet voldoende . . .


4. VIERDE WET

WIJ MOETEN PERSOONLIJK JEZUS CHRISTUS ALS ONZE REDDER EN HEER AANVAARDEN. DAN PAS KUNNEN WE GODS LIEFDE EN GODS PLAN MET ONS LEVEN LEREN KENNEN EN BELEVEN.

WIJ MOETEN CHRISTUS AANVAARDEN
"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven" (Johannes 1:12)

WIJ NEMEN CHRISTUS AAN DOOR HET GELOOF
"Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme" (Epheziërs 2:8,9).

WIJ AANVAARDEN CHRISTUS DOOR HEM PERSOONLIJK UIT TE NODIGEN.
(Jezus zegt): "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deurt opent, Ik zal bij hem binnenkomen"(Openb. 3:20). Christus aanvaarden betekent dat wij ons van onszelf afkeren en ons naar God toekeren. En dat we vertrouwen dat Christus in ons leven is gekomen, onze zonden heeft vergeven en ons zo verandert dat we worden zoals Hij ons hebben wil. Het is niet genoeg dat we met ons verstand toegeven dat Hij recht op ons heeft of dat wij ontroerd raken.

Onderstaande cirkels stellen twee manieren van leven voor:

 Iemand die zelf zijn leven bestuurt    Een leven door Christus bestuurd
  • het IK op de troon
  • Christus staat buiten het leven
  • interesses staan onder eigen kontrôle wat vaak spanning en teleurstelling tot gevolg heeft
  • Christus beheerest het leven
  • het IK onttroond
  • interesses staan onder kontrole van God waardoor er een groeiende harmonie is met Gods plan

[LAW 4 DIAGRAM]

[LAW 4 DIAGRAM]


Welke cirkel stelt uw leven voor?
Welke van deze beide manieren van leven kiest u?
Het volgende maakt duidelijk hoe u Christus toelaat in uw leven.


U KUNT CHRISTUS AANVAARDEN DOOR TE BIDDEN
(Bidden is spreken met God)

God kent uw hart. Hij hecht niet zoveel waarde aan uw woorden, maar veel meer aan wat er in u omgaat. U zou kunnen bidden:

"Heer Jezus, ik heb U nodig. Ik open de deur van mijn leven en aanvaard U als mijn Redder en Heer. Ik dank U dat U mijn zonden vergeeft. Wilt U nu over mij regeren op de troon van mijn leven. Verander mij zo dat ik word zoals U me wilt hebben."

Zegt dit gebed ongeveer wat er in u leeft?
Bid dan nu dit gebed en Christus zal in uw leven komen, want dat heeft Hij beloofd.

Hebt U dit gebed gebeden?

Ik heb nog wat vragen

Heb je gehoord van de Vier Geestelijke Wetten?

Geschreven door Bill Bright. © 1965-2013 Bright Media Foundation ® & Campus Crusade for Christ, International ®. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met toestemming. Geen deel mag worden veranderd op welke wijze of gereproduceerd in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CCCI en BMF.